Programowanie systemów informatycznychusługi outsourcingowe

Elastyczne warunki współpracygwarantujemy

Szerokie kompetencje zespołuna wyciągnięcie ręki

strona główna / outsourcing

Outsourcing programistyczny - oprogramowanie i aplikacje dla biznesu

Skontaktuj się z nami

Projektowanie systemów informatycznych

Odpowiednio dobrane rozwiązania informatyczne są jednym z fundamentów sprawnie działającego przedsiębiorstwa. Na efektywność systemu informatycznego ma wpływ wiele czynników, spośród których najważniejsze to: odpowiednie wyszkolenie pracowników, zastosowane oprogramowanie, infrastruktura sprzętowa, dostosowanie systemu do bieżącej wielkości firmy oraz właściwe oszacowanie jej rozwoju. Niestety często okazuje się, iż w miarę rozwoju firmy, dotychczasowe rozwiązania przestają się sprawdzać. System informatyczny stworzony na podstawie rzetelnej analizy potrzeb systemu oraz prognozy rozwoju firmy pozwoli na sprawną pracę systemu, podniesie efektywność oraz jakość organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. W Galactica za główne cele systemu informatycznego w przedsiębiorstwie stawiamy:

 • ułatwienie gromadzenia informacji niezbędnych do funkcjonowania danego procesu,
 • usprawnienie analizy zebranych danych i informacji,
 • możliwość przekształcenia niestrukturalizowanego procesu w rutynowo przebiegającą transakcję (np. przypominanie o różnych sprawach; pilnowanie terminów; kontrolowanie procesów toczących się poza komputerem przez komputer),
 • ułatwienie wprowadzania zmian w kolejności przebiegu transakcji,
 • umożliwienie łatwego dostępu do zasobów wiedzy i ekspertyz oraz ich swobodnego transferu (np. może być organem doradczym, prognozującym; udostępnienie wiedzy – zasób, który umożliwia „dowiadywanie się” jak wykorzystać go, do czego służą dane),
 • umożliwienie eliminacji zbędnych pośredników z procesu,
 • umożliwienie łatwego monitorowania przebiegu zarówno całego procesu, jak i jego poszczególnych elementów,
 • możliwość zastępowania czynnika ludzkiego w procesie lub też zmniejszenie jego udziału.


Galactica posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych, potwierdzone realizacją wielu dużych projektów. Stosujemy nowoczesną metodologię pracy nad projektem oraz współczesne metody analizy systemowej i projektowania. W Galactice podczas projektowania systemu informatycznego stosujemy następujące zasady:

 • zasada dekompozycji (rozdzielenie złożonego problemu na podproblemy, które można rozpatrywać i rozwiązywać niezależnie od całości),
 • zasada abstrakcji (eliminacja, ukrycie lub pominięcie mniej istotnych szczegółów rozważanego przedmiotu lub mniej istotnej informacji; wyodrębnienie cech wspólnych i niezmiennych dla pewnego zbioru bytów i wprowadzeniu pojęć lub symboli oznaczających takie cechy),
 • zasada ponownego użycia (wykorzystanie wcześniej wytworzonych schematów, metod, wzorców, komponentów projektu, oprogramowania, itd.),
 • zasada sprzyjania naturalnym ludzkim własnościom (dopasowanie modeli pojęciowych i modeli realizacyjnych systemów do wrodzonych ludzkich własności psychologicznych, instynktów oraz mentalnych mechanizmów percepcji i rozumienia świata).


Projektowanie systemu informatycznego jest działaniem wieloetapowym, w którym o prawidłowości wniosków decyduje przede wszystkim zakres analizy oraz przyjęta metodologia pracy. Wyróżniamy następujące etapy:

 • określenie celu, jaki chcemy osiągnąć,
 • analiza procesów, jakie zachodzą i przebiegają w przedsiębiorstwie,
 • analiza aktualnego systemu funkcjonującego w firmie, o ile istnieje,
 • analizy zasobów firmy,
 • opracowanie specyfikacji funkcjonalnej,
 • opracowanie projektu infrastruktury sprzętowej,
 • opracowanie schematów bazy danych oraz modelu obiektowego,
 • opracowanie prognozy efektów wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego,
 • opracowanie harmonogramu wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego,
 • wybór technologii i narzędzi.


Cały proces obejmujący fazę projektu, a także implementację, wdrożenie i utrzymanie nazywamy cyklem życia systemu. Wyróżniamy następujące modele tego cyklu:

 • liniowy (tradycyjny-klasyczny, kaskadowy),
 • spiralny,
 • prototypowy.


Najczęściej stosowanym przez nas modelem jest model klasyczny.

Schemat projektowanie systemów informatycznych

W niektórych przypadkach zdarza nam się korzystać z modelu prototypowego.

Schemat prototypowanie systemów informatycznych

Znajdziemy rozwiązanie dla Twojej branży 52 520 88 00